O nás

Home / O nás

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné združenie vedeckých, odborných a pedagogických pracovníkov v oblasti astronómie, príbuzných vedných disciplín, a priateľov astronómie. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky a je samostatnou právnickou osobou. Oficiálna skratka názvu v slovenskom jazyku je SAS pri SAV. Oficiálny názov v anglickom jazyku je Slovak Astronomical Society. Sídlom Spoločnosti je Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica č. 154, Vysoké Tatry.

Poslaním je najmä šíriť vedecké poznatky z oblasti astronómie a príbuzných vedných disciplín. Prispievať k rozvoju astronómie na Slovensku. Spoločnosť usporadúva národné a medzinárodné vedecké podujatia. Vyvíja vlastnú edičnú a publikačnú činnosť. Spolupracuje pri plnení svojich úloh s pracoviskami SAV, vysokými školami, astronomickými zariadeniami, výskumnými a inými pracoviskami.

Na plnenie odborných úloh vytvára sekcie alebo odborné komisie, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.

Oficiálna stránka SAS pri SAV je www.sas.astro.sk.

Sekcia ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV

Sekcia vznikla v marci 2008. Zaoberá sa problematikou ochrany nočného prostredia, osvetou v tejto oblasti a propagáciou účinného a zároveň efektívneho osvetľovania, ktoré je ohľaduplné voči nočnému prostrediu ako ľudí tak aj prírody. Snažíme sa poukázať na tento vážny celoplanetárny problém a pokúsiť sa na Slovensku o kroky vedúce k zlepšeniu súčasného veľmi žalostného stavu.

ČLENOVIA

  • Predseda: RNDr. Peter Begeni – begi(zavinac)begi.sk
  • Tajomník: RNDr. Pavol Rapavý – pavol.rapavy(zavinac)gmail.com
  • RNDr. Jaroslav Merc (koordinátor projektov Hodina Zeme a Globe at Night) – jaroslav.merc(zavinac)gmail.com
  • Ján Haluška

Slovenský zväz astronómov

logo SZA_defSlovenský zväz astronómov (ďalej len SZA) je občianske združenie záujemcov a priaznivcov astronómie. Členovia SZA sa aktívne podieľajú na výskumnej práci v oblasti astronómie. Pozorovanie medziplanetárnej hmoty – meteorov, v ktorom je aj vďaka členom SZA Slovensko svetovou pozorovateľskou veľmocou, pozorovanie zákrytov hviezd Mesiacom a planétkami. Za viac ako 40 rokov existencie SZA zorganizovala nespočetné množstvo seminárov a prednášok za účelom priblíženia astronómie širokému spektru záujemcov.

SZA sa, ako jedna z mála organizácii na Slovensku, aktívne zaoberá aj problematikou svetelného znečistenia, má zriadenú špecializovanú sekciu.

Sídlom Rady SZA je Hvezdáreň, Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota

Oficiálna stránka SZA je www.szaa.org.

Sekcia „Svetelné znečistenie“

Vznikla 1. 6. 2011 nakoľko téma svetelného znečistenia čoraz viac podlieha rôznym diskusiám.

ČLENOVIA

  • Predseda: RNDr. Peter Begeni – begi(zavinac)begi.sk
  • RNDr. Pavol Rapavý – pavol.rapavy(zavinac)gmail.com
  • RNDr. Jaroslav Merc – jaroslav.merc(zavinac)gmail.com

pay per profits отзывы